کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی

مجموعه: تعداد بازدید:

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی ( کنکور آسان استموسسه اوج یادگیری انتشارات گیلنا برنامه زنگ پنجم  اوج یادگیری)

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی ( کنکور آسان است انتشارات گیلنا برنامه زنگ پنجم )

برنامه اوج یادگیری و نکات مهم زیست شناسی ( کنکور آسان است انتشارات گیلنا برنامه زنگ پنجم )

برنامه اوج یادگیری  و نکات مهم زیست شناسی ( کنکور آسان است انتشارات گیلنا برنامه زنگ پنجم )

 

نکات مهم فصل شش زیست شناسی دو

ساده ترین نوع تقسیم سلول،تقسیم دوتایی است.

نمیتوان گفت که الزاماً گامت ها،فاقد کروموزوم همتا هستند.

مثلا در جانداران پلی پلوئید،گامت ها واجد کروموزوم همتا هستند.

تبادل قطعه بین کروموزوم های xوy :جابه جایی.

تبادل قطعه بین کروموزوم های xوx: مضاعف شدن.

درجاندارانی که ژنوتیپ کروموزوم جنسی شان،xy یا zw است،

تعداد کروموزوم های همتا با عدد هاپلوئید(n)برابر*نیست.*

جنسیت هر انسانی که ۲کروموزوم x دارد الزاما مؤنث نیست.

دقت کنید ملاک تعیین جنسیت، وجود یا عدم وجود کروموزوم y است.

ملاک تعیین جنسیت در ملخ ، تعداد کروموزوم x است.

تعداد کروموزوم های جانوران یک گونه،ممکن است متفاوت با هم باشند.

مثل ملخ نر و ماده.

تعداد کروموزوم جانداران گونه های مختلف میتواند با هم برابر باشد.

حجم کروموزوم در جهش واژگونی،

ثابت باقی می ماند.

پروتئین سازی در مراحل G1 و G2 اینترفاز انجام میگیرد.

چون در این مراحل ،رشد سلول رخ میدهد،

در رشد سلول هم پروتئین ها شرکت دارند.

همانند سازی DNA در مرحله S برای DNA هسته و در G2 برای DNA کلروپلاست و میتوکندری انجام میگیرد.

مراحلی که رشته های دوک به سانترومرها متصل اند:متافاز و آنافاز.

تولید رشته های دوک در G1 و شکل گیری

آن هابین سانتریول ها درپروفاز انجام میگیرد.

تقسیم سلولی شامل میتوز و سیتوکینز است.

از پایان یک تقسیم تا شروع تقسیم بعدی: اینترفاز.

از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی: چرخه سلولی.

اولین مرحله تقسیم سلولی:میتوز.

اولین مرحله تقسیم هسته:پروفاز.

دقت کنید در ابتدای S هنوز کروموزوم هاتک کروماتیدی اند.

ولی در انتهای S دوکروماتیدی میشوند.

در اینترفاز،۲نقطه وارسی وجود دارد.

در چرخه سلولی،۳ نقطه وارسی وجود دارد.

در تقسیم سلولی ،یک نقطه وارسی وجود دارد.

کروموزوم ها قبل ازحداکثر فشردگی ،

قابل  دیده شدن هستند.

معمولا آسیب هایی که به مغز یا نخاع وارد میشود، پایدار هستند.

 

شماره تماس دفتر مرکزی  جهت ارتباط با مهندس امیر مسعودی و تهیه محصولات و منابع آموزشی  و مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر برنامه زنگ پنجم و برنامه اوج یادگیری (کنکورآسان استانتشارات گیلنا ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ ریاضی رو بالا بزنیم با اوج یادگیری ”

تماس