کنکور آسان است|اوج یادگیری|انتشارات گیلنا|

انتشارات گیلنا اوج یادگیری

ریاضی کنکور

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر  20 درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

 

لیست محصولات

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
دنباله و استلزام دکتر امیر مسعودی 80
حد جامع مسعودی دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نمودار دکتر امیر مسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی دکتر امیر مسعودی 45
احتمال دکتر امیر مسعودی 45
پیوستگی دکتر امیر مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی دکتر امیر مسعودی 95
نامعادلات جبری، قدر مطلق و ترکیبی دکتر امیر مسعودی

40

مشتق ۱ vvip دکتر امیر مسعودی ۱۴۰
مشتق ۲ vvip دکتر امیر مسعودی ۵۰
انتگرال،سری،رسم نمودار و روابط مثلثاتی دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۳۰
تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۳۰
 توابع نمایی و لگاریتم دکتر امیر مسعودی ۳۰
تابع جامع دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
مثلثات دکتر امیر مسعودی 120
قدر مطلق و جزء صحیح دکتر امیر مسعودی 45
روش تست زنی تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار دکتر امیر مسعودی ۴۵
جمع بندی بسته ۱ (معادلات، نامعادلات،تابع،قدر مطلق و جز صحیح،مثلثات و بخش پذیری) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ (حد ،مجانب ،پیوستگی و دنباله) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته  3 (مشتق ، کاربرد مشتق و انتگرال) دکتر امیر مسعودی ۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ (آمار ،آنالیز ،احتمال ،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریم) دکتر امیر مسعودی ۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ (هندسه ۱، هندسه مختصاتی ،مقاطع مخروطی ،ماتریس و دستگاه معادلات) دکتر امیر مسعودی ۹۰
جمع بندی کامل دکتر امیر مسعودی 740

روش های تست زنی ریاضی

( حل تست های سه سال اخیر ریاضی کنکور )

دکتر امیر مسعودی

هدیه جهت دریافت تماس با 09128375702

 

نظریه اعداد دکتر محمود اکبری ۵۰
گراف دکتر محمود اکبری ۴۰
حسابان دکتر محمود اکبری ۸۰
ترکیبیات دکتر محمود اکبری ۴۰
مثلثات دکتر محمود اکبری ۳۰
مثلثات ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۱۰۰
تابع جامع دکتر محمود اکبری ۶۰
احتمال دکتر محمود اکبری ۳۰
لگاریتم دکتر محمود اکبری ۳۰
ماتریس دکتر محمود اکبری ۳۰
بردار ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۴۰
آمار و مدل سازی دکتر محمود اکبری ۶۰
جبر و احتمال کامران ۳۰
ریاضیات سوم تجربی کامران ۱۴۰
خط و صفحه کامران ۳۰
گسسته رابطه ها خزایی ۲۰
گسسته گراف خزایی ۳۰
هندسه تحلیلی مقاطع خزایی ۲۰
مشتق و کاربرد مشتق عبدوس ۹۰
ریاضی پیش ۱ عبدوس ۴۰
ریاضی پیش ۲ عبدوس ۵۰
حسابان عبدوس ۱۰۰
ریاضیات سوم تجربی عبدوس ۷۰
ریاضی سال اول گرشاسبی ۶۰
هندسه ۱ گرشاسبی ۱۵۰ با تخفیف ۷۵
هندسه ۱ حبیبی ۴۰
هندسه ۲ حبیبی ۶۰
روش تست زنی هندسه ۱ حبیبی ۳۰

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

 

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت استاد حسین احمدی ۴۷۴۶۸۲۰۰۶۰ ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۸۱۲۵۲۸۶

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

09128375702